ચાલ કરું હું રોષ ખોટ્ટો, તું ખોટ્ટી કરજે રીસ,

ચાલ કરું હું રોષ ખોટ્ટો, તું ખોટ્ટી કરજે રીસ, કોણ કહે છે અડતાલીસ થયા, વરસ થયા છે વીસ; તારે ગાલે શરમનાં પડે શેરડા, સ્મિત તારું લજ્જાળુ, હજીય તીખા તીર નૈનનાં, મારી ભીતર પાડે ભગદાળૂ; એજ હજી હું મીણનો માધવ, ને નામ તારું માચિસ; કોણ કહે છે અડતાલીસ થયા, વરસ થયા છે વીસ; હૃદય ભલેને સ્ટ્રોંગ […]

%d bloggers like this: