બોલો આ કોણ

એક જનાવર એવું ,પૂંછડે પાણી પીતું .બોલો એ કોણ ? જવાબ : – મને ખબર નથી ,જો તમને ખબર હોય આ ઉખાણા નો જવાબ તો  રીપ્લાય કરજો. ગેસ્ટ બોક્ષ્ માં પણ લખી શકો છો .

%d bloggers like this: