મન

મન  હોય તો માળવે જવાય .

કહેવત

શ્રાવણમાં ખાય કાકડી ને ભાદરવા માં છાસ ,

તાવ સંદેશો મોકલે  આજ આવું કે કાલ .

કહેવત

હું  મગ નો દાણો , મારે માથે ચાંદુ,

બે ચાર મહિના ખાય  તો માણસ ઉઠાડું માંદુ .