ચાંદની ચાંદ સે હોતી હૈ

ચાંદની  ચાંદ સે   હોતી  હૈ,  સીતારો   સે   નહિ, મુહોબ્બત   એક  સે  હોતી  હૈ  ,  હજારો   સે   નહી.

દુનિયા રૂઠે તો ભલે રૂઠે

દુનિયા  રૂઠે તો  ભલે રૂઠે,  તમે  ના  રુઠસો  બાલમા પ્રિયા કહે  જો  રુઠસો  તમે તો  પ્રાણ  જશે  પલવારમાં

%d bloggers like this: