મૌન એ વાણી નું

મૌન  એ  વાણી  નું  તપ છે.

આભ કે દરિયા માં

આભ કે  દરિયા  માં  કયાંય  પણ   કેડી   નથી  ,

અર્થ   એનો   એ  નથી  કે , કોઈ એ  સફર   ખેડી  નથી .

આપણે   પણ  ‘યા હોમ ‘  કરી ને  ઝુકાવીએ ,

વિજય  ની વરમાળા  રાહ  જુએ  છે.

પોતાનાં માનેલ જયારે

પોતાનાં માનેલ  જયારે  પરાયા  બની  જાય છે,ત્યારે   હ્રદય   મહી  આઘાત   લાગી  જાય છે.

જો હસતા બીજા ને

જો  હસતા   બીજા ને   રાખતા  હૈયું   રડે   તો  શું   થયું ,

નારી    તણી  નમ્રતા  થોડી   મળે   તો  શું   થયું ,

ઘર    માં    અથડાય   વાસણો  તો  એ   અથડાવાથી   શું   થયું ,

બે  ચાર   કડવા   ઘૂંટડા   ગળવા  પડે   તો    શું   થયું ?

ભૂતકાળ ના ખ્યાલ

ભૂતકાળ  ના   ખ્યાલો   માંથી  બહાર  નીકળશું  તો   ભવિષ્ય   ભાર  વિનાનું    બનશે.

આપની પાસે કાંઈ ન હોય

આપણી  પાસે   કાંઈ   ન  હોય   એ કરુણતા નથી, પણ  આપણું  કોઈ ન  હોય  એ મોટી  કરુણતા છે .

બંધ આંખો એ પણ

બંધ    આંખો એ  પણ   ઘણું   બધું   જોવું   પડે   છે ,

આંસુ   વીના   પણ   રડવું   પડે   છે ,

આજ   તો  છે   જીવન   ની   મોટી   કરુણતા  ,

કે    સમય   અને    સંજોગો  ના  નામે   કેટલુંય    ખોવું   પડે   છે.

હો પુરી દીલ કી ખ્વાહિશ આપકી

હો  પુરી   દીલ  કી     ખ્વાહિશ   આપકી,

ઔર   મીલે   આપકો    ખુશીયો   કાં  જહાં   સારા ,

અગર    આપ  માંગે   આસમાન   ઔર   સિતારા  ,

તો    ઈશ્વર   દે  દે    આપકો   આસમાન   સારા.

બન સહારા બે સહારો કે લીએ

બન   સહારા   બે   સહારો  કે  લીયે,   બન   કિનારા   અપનો  કે  લીયે ,

જો  જીયા   અપને   લીયે   તો    કયા    જીયા ,  જી  સકે   તો  જી   હજારો   કે   લીયે.

તુલસીદલ થી તોલ કરો

તુલસીદલ   થી   તોલ  કરો  તો   પવન  બને   પરપોટો ,

અને   હિમાલય   મુકો  હેમ  નો  તો   મેરુ   થી   મોટો ,

આ  ભારે   હળવા    હરિહર   ને  મુલવવો  શી   રીતે,

વજન   કરે  તે   હારે  મનવા   ભજન   કરે   તે   જીતે .