પડી જાય ઘર બન્યા પહેલા

પડી  જાય   ઘર   બન્યા   પહેલા  તો  ચણતર  ની   ખામી   છે,

બેટા  બાપ   સામે   થાય  તો   ભણતર   ની    ખામી  છે ,

રામ લક્ષ્મણ  ની  માતૃ ભક્તિ  છે   ભૂમિ   ના   કણ  કણ  માં,

એ  ભૂમિ   માં    એવું   થાય   તો   નક્કી   ઘડતર   ની   ખામી  છે.

આનંદ નું

આનંદ   નું    ‘ફળ’    પામવા   માટે    આનંદ  નું    ‘બીજ ‘   રોપવું   પડે  છે.

માણસ ને

માણસ   ને   પોતાનાં   ઘર  માં   પારકાપણું   લાગે   તે   વૃદ્દ્ધાવસ્થા .

જીવન માં

જીવન માં   વર્ષો   નહી   પણ   વર્ષો  માં   જીવન  ઉમેરવાની    જરૂર  છે.

એક સરખા દિવસ

એક  સરખા  દિવસ  ,સુખ  ના  કોઈ ના જતા  નથી ,

એથી જ  શાણા સાહ્યબી  માં  ફુલાતા નથી,

ભાગ્ય   રૂઠે  કે  રીઝે ,એની  તમા  હોતી  નથી ,

એ જ  શુરા  છે  જે ,મુસીબત  જોઈ  મુંઝાતા નથી,

ખીલે  તે  કરમાય  છે, સરજાય  છે  તે  લોપાય  છે,

જે   ચઢે   તે   પડે   એ   નિયમ   બદલાતો   નથી.

દીલ આપ્યું છે તમને

દીલ  આપ્યું   છે    તમને    બદલા  માં   દીલ જ   લઈશું,

ઝેર    પણ  આપો   તો   ખુશી   થી   પી   લઈશું ,

પ્રેમ   માં   દુઃખ  ની   ફરિયાદ   ના   કરીશું,

પણ   દીલ   તોડવાની   ઈજાજત     કદી  ના  દઈશું .

દીલ મેરા મુહોબ્બત તુમ્હારી

દીલ   મેરા    મુહોબ્બત    તુમ્હારી , નીગાહે   મેરી   તસ્વીર   તુમ્હારી ,

કાશ !   દેખે    સબ    આપ  કો    નજર   સે   હમારી.

ચાંદની ચાંદ સે હોતી હૈ

ચાંદની  ચાંદ સે   હોતી  હૈ,  સીતારો   સે   નહિ,

મુહોબ્બત   એક  સે  હોતી  હૈ  ,  હજારો   સે   નહી.

અમે ખોબો ભરી

અમે   ખોબો    ભરી રોયા  ,તો  ય   તમે  ના  પીગળ્યા ,

અમે    સોળે    શણગાર    સજીયા , તો યે   તમે   ના   રીઝ્યા ,

અમે   મનમુકી ને   હસ્યા ,તો  યે   તમે  ના  ફસ્યા,

અમે   મુશળધારે વરસ્યા ,   તોય   તમે  તો   તરસ્યા .

 

કરો દિલરુબા ને

કરો  દિલરુબા  ને   કંઈ  સજા   તો   રાગ   માં   કરજો,

કતલ   બુલબુલ   ની   કરો   તો   બાગ  માં   કરજો .