તું આપે એટલું જ લઉં

તું આપે એટલું જ લઉં ,કદી ઝાઝું કે થોડું ના કહું .

મોંઘા મળે પણ મોતી ખવાય નહી ,ખાય સહુ બાજરો ને ઘઉં ,

મિલ ના માલિક તાકા પહેરે નહી ,પહેરે સવાગજ સહુ .

તું આપે એટલું જ લઉં .

દરિયા ના પાણી થી તરસ છીપે નહી ,

નાનાઝરણાં ની મધુર જલ ધારા થી તરસ છીપાવે સહુ ,

તું આપે એટલું જ લઉં .

તારી સમૃદ્ધી ના ભંડાર મારે નથી કામના ,

હું તો મારા દીલ ને સમૃદ્ધ બનાવું ,

તારો બની રહું સદાય, તને પણ હું મારો બનાવું .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: