પરિચય

વ્યક્તિ નો પરિચય ચહેરા થી થાય છે , પણ તેની ઓળખ વાણી થી થાય છે .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: