હસો ને હસાવો

પત્નિ: આજ તો દુકાનદાર મને  છેતરવાનો જ હતો.. મેં સાબુદાણા લીધાં, ને એમાં ખાલી દાણા જ હતાં… સાબુ તો હતો જ નહીં… ???
??? 

પતિ: વાહ.. કેવાં મારાં નસીબ?? સારું થ્યું તે વાઘબકરી ચા ના માંગી.. ??


by

Tags:

Comments

Leave a Reply