હ્રદય

મગજ ની બધી ચાલાકી  હ્ર્દય ની કોમળતા સામે હરી જાય છે .

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: