જોબનીયું

જોબનીયું  આજ  આવ્યું ને કાલ જાશે , જોબનીયું કાલે જાતું રહેશે . જોબનીયા ને આંખ્યું ના ઉલાળા માં રાખો , જોબનીયા ને  માથા ના  અંબોડા માં રાખો ,જોબનીયું  કાલે જાતું રહેશે . જોબનીયા ને હાથ ની હથેળી માં રાખો , જોબનીયા ને ચુંદડી ના પાલવ માં રાખો , જોબનીયું કાલે જાતું રહેશે . જોબનીયા ને …

%d bloggers like this: