વરસાદને   વિનંતીપત્ર  અને વરસાદનો જવાબ

???✉ *વરસાદને   વિનંતીપત્ર* રોજ   રોજ   આમ   નખરા   ન   કર ,  ખોટા  ખોટા   આમ   વાયદા   ન   કર .  દાનત   હોય   વરસવાની ,  વરસી   જા , બિનજરુરી    આંટા    ફેરા    ન    કર .  સારું   નથી   લાગતું   આ   …

%d bloggers like this: