ચિંતન

? વિચારવા યોગ્ય ? હુ જીતી જાઉં એ જરૂરી નથી .. મારા મીત્રો ન હારે એ જરૂરી છે … ”મુજ વીતી તુજ પર વીતશે” એવું શા માટે કહેવું? “મેં માણ્યું તું પણ માણજે” એમ ના કહી શકાય?

%d bloggers like this: