​એક સમજુ પિતાનો પત્ર :

એક સમજુ પિતા નો પત્ર: પ્રિય પુત્ર, આ પત્ર હું તને ૩ કારણોસર લખું છું .. ૧) જીવન, નસીબ અને મૃત્યું કોઈ જાણી શક્યું નથી. તો અમુક વાત જરૂરી છે કે વહેલા માં વહેલી જ કહી દેવાય . ૨) હું તારો પિતા છું અને આવી વાત જો હું નહિ કહું તો તને કોઈ જ નહિ …

%d bloggers like this: