સાચુ સુખ

દાદીમા બનાવતા હતા રોટલી, પહેલી ગાયની અને કૂતરાની છેલ્લી ! રોજ સવારે એક વાછરડું ઘરના આંગણે આવતું,   ગોળનું ઢેફું ખાવા માટે ! કબુતરોને  ચણ,             કીડીઓને લોટ ! શનિવારે હનુમાનને સરસવનું તેલ,   અમાસ, પૂનમે બ્રાહ્મણને સીધું, ફળીયાની કાળી કુતરી વિયાય ત્યારે ગોળ-ચણાનો પ્રસાદ અને કાળીને રાબ, ઓઢવા માટે કોથળો […]

%d bloggers like this: