અંજીર

રોજ ૨ અંજીર ખાઈ ઉપર ગરમ દૂધ પીવાથી કફ ની તકલીફ દુર થાય છે  ચહેરા ઉપર ગ્લો આવે છે .

Leave a Reply