અડગ મન

કદમ અસ્થિર હોય તેને રસ્તો જડતો નથી ,

અડગ મન ના માનવી ને હિમાલય પણ નડતો નથી .

Leave a Reply