અમે ચાર ચકલીઓ

અમે  ચાર  ચકલીઓ ,અમે  દાદા  ની દીકરીઓ ,

અમે  આજ  ભેગા  રમીએ ,  અમે  કાલ ઉડી  જઈએ .

Leave a Reply