આભલા

ગણ્યા ગણાય નહી ,વીણ્યા વીણાય નહી તોય મારા આભલા માં માંય નહી .

બોલો એ શું ?

ઉત્તર :તારા .

Leave a Reply