આભ કે દરિયા માં

આભ કે  દરિયા  માં  કયાંય  પણ   કેડી   નથી  ,

અર્થ   એનો   એ  નથી  કે , કોઈ એ  સફર   ખેડી  નથી .

આપણે   પણ  ‘યા હોમ ‘  કરી ને  ઝુકાવીએ ,

વિજય  ની વરમાળા  રાહ  જુએ  છે.

Leave a comment

%d bloggers like this: