આળસ

આળસ જીવન નો સૌ થી મોટો શત્રુ છે .

Leave a Reply