ઉડતી જુલ્ફો

 

ઉડતી જુલ્ફો  ને  જરા  કાબુ  માં  રાખો,

ઘણાં  દીલ  ઘવાયા  જરા તેલ નાંખો.

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: