કંકોતરી

કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલો ,

એમાં લખજો વહાલી બેની ના નામ ,લગન આવ્યા ઢૂંકડા.

બેન ના દાદા આવ્યા ને , દાદી માં આવશે ,

બેન ની માતાનો હરખ ન માંય , લગન આવ્યા ઢૂંકડા .

બેન ના કાકા આવ્યા ને કાકી આવશે ,

બેન ના ફોઈબા નો હરખ ન માંય , લગન આવ્યા ઢૂંકડા.

બેન ના મામા આવ્યા ને મામી આવશે ,

બેન ના માસીબા નો હરખ ન માંય , લગન આવ્યા ઢૂંકડા .

બેન ના વીરા આવ્યા ને ભાભી આવશે ,

બેન ની  સખીઓ નો હરખ ન માંય , લગન આવ્યા ઢૂંકડા .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: