કરો દિલરુબા ને

કરો  દિલરુબા  ને   કંઈ  સજા   તો   રાગ   માં   કરજો,

કતલ   બુલબુલ   ની   કરો   તો   બાગ  માં   કરજો .

Leave a comment

%d bloggers like this: