કહેવત

શ્રાવણમાં ખાય કાકડી ને ભાદરવા માં છાસ ,

તાવ સંદેશો મોકલે  આજ આવું કે કાલ .

Leave a comment

%d bloggers like this: