કહેવત

હું  મગ નો દાણો , મારે માથે ચાંદુ,

બે ચાર મહિના ખાય  તો માણસ ઉઠાડું માંદુ .

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: