કહેવત

હું  મગ નો દાણો , મારે માથે ચાંદુ,

બે ચાર મહિના ખાય  તો માણસ ઉઠાડું માંદુ .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: