કહો જોઈએ

કહો જોઈએ એવી કઈવસ્તુ છે જેમાં આપનાર નો હાથ નીચે અને લેનાર નો હાથ ઉપર હોય .

ઉત્તર :  છીંકણી

 

Leave a Reply