કાતિલ છે તું કે કોઈ હુર

કાતિલ  છે  તું  કે  કોઈ  હુર  ,

દિલડું  ચોરી લે  તારા ચહેરા  નું  નૂર .

Leave a comment

%d bloggers like this: