કોણ સાચું

નિષ્ણાતો પણ ભૂલ કરે છે !
હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલ પુરુષ વ્યક્તિને તપાસીને નિષ્ણાત ડોકટરે દર્દીની પત્નીને દિલગીરી સાથે કહ્યું : ` બહેનશ્રી, મને માફ કરજો ! તમારા પતિ હવે આ દુનિયામાં રહ્યા નથી . તેમનું અવસાન થઈ ગયું છે !’
એ જ સમયે પલંગ પલંગ પરથી ધીમો અવાજ સંભળાયો : ` ના, હું હજી મર્યો નથી ! જીવતો છું !?’
– પરંતુ પત્નીથી બોલાઈ ગયું : ` તમે મૂગા રહો, ડોક્ટર સાચા કે તમે ?’


by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: