ખુશી કે સાથ દુનિયા મેં

ખુશી  કે   સાથ   દુનિયા  મેં   હઝારો   ગમ  ભી  હોતે   હૈ ,

જહાં   બજતી   હૈ   શહનાઈ  વહાં    માતમ   ભી   હોતે  હૈ .

Leave a comment

%d bloggers like this: