ઘાયલ

તમે પારકા ની વાત કરો છો અમે તો પોતાના ને અજમાવ્યા ,

તમે કાંટા થીડરો છો અમે ફૂલ થી ઘાયલ થયા .

Leave a Reply