ચકલી

આજે વિશ્વ ચકલી દિવસ ના દિવસે એક જૂની કહેવત યાદ આવી ગઈ .

ચકલી નાની ને ફૈડકો મોટો .

Leave a Reply