ચર્ચા

કરે કોઈ જીત ની ચર્ચા ,કરે કોઈ હાર ની ચર્ચા

રમત તો થઇ પૂરી બાકી રહી બેકારની ચર્ચા.
ભૂખે મરતાઓને કહી દો , જરા થોભે ને રાહ જોવે –

હજુ ચાલે છે એ પ્રશ્નો ઉપર સરકારની ચર્ચા !
હતો, જે ભાર માથા પર એ નો’તું થાક નું કારણ-

ગયા થાકી હકીકત માં કરી એ ભારની ચર્ચા.
જીવનભરની કમાણીને ગુમાવીને હું બેઠો’ તો –

તમે આવીને છેડી ત્યાં જીવનના સારની ચર્ચા.
ગરીબી જો હટી જાશે , તો નેતાઓનું શું થાશે?

પછી કરશે અહીં કોના ભલા – ઉદ્ધાર ની ચર્ચા.
વહે છે ખૂન જ્ખ્મોથી  અને એ જખ્મીઓ સામે,

અમે કરતા રહ્યા ‘કાયમ’ ફક્ત ઉપચારની ચર્ચા.
-કાયમ હઝારી

મોરબી


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: