ચાંદની ચાંદ સે હોતી હૈ

ચાંદની  ચાંદ સે   હોતી  હૈ,  સીતારો   સે   નહિ,

મુહોબ્બત   એક  સે  હોતી  હૈ  ,  હજારો   સે   નહી.

Leave a comment

%d bloggers like this: