જબ દો દીલ એક હોતે હૈ

જબ  દો  દીલ  એક  હોતે  હૈ ,કયામત  આ હી  જાતી  હૈ,

ખુદા  જબ  હુશ્ન  દેતા  હૈ ,  નજાકત  આ  હી   જાતી    હૈ.

Leave a comment

%d bloggers like this: