જાળવી ને ચાલવા નુંરાખવુ     અજ્ઞાત

​જાળવીને ‘ચાલવાનું’ રાખવું,

સાવ ભીતર ‘મ્હાલવાનું’ રાખવું!!
હાથ ફેલાવી કશું ના ‘માંગવું’,

બે’ક મુઠ્ઠી ‘આલવાનું’ રાખવું !!
‘થાકવા’ લાગે ચરણ જો ચાલતા,

હાથ ‘ગમતો’ ઝાલવાનું રાખવું !!
થઈ શકે ‘સરભર’ કદી ના એટલી,

ખોટ થઈને ‘સાલવાનું’ રાખવ.ું !!
‘પુષ્પ’ થઈને ‘મ્હેકવું’ ચારે તરફ,

‘વ્રુક્ષ’ માફક ‘ફાલવાનું’ રાખવું !!    
      

                    અજ્ઞાત

Leave a Reply