જિંદગી ના રંગ

હર પલ જિંદગી ના રંગ બદલાય છે ,

સમય ની સાથે સ્વરૂપ બદલાય છે ,

પલ પલ માનવી ના મન બદલાય છે ,

નથી બદલાતા સંબંધો ,પણ

સંજોગો જરૂર બદલાય છે .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: