જિંદગી નો આ ટૂંકો સાર છે.

જિંદગી  નો  આ   ટૂંકો  સાર  છે,  ન કિનારો   ન   મજધાર  છે.

જેઓ   બીજા ના  આધાર   છે, તેઓ  પોતે  નિરાધાર   છે.

કોઈ   જીવે  છે   ભૂતકાળ  માં  , કોઈ  પર  ભાવી નો  ભાર છે.

આજ   કાંઈ  પણ  નવું   ન  બન્યું  , એ જ  મોટા  સમાચાર  છે.

Leave a comment

%d bloggers like this: