જિંદગી

મીણ જેવી છે આપણી જિંદગી  જે દુઃખ ના જરા અમથા તાપ થી પીગળવા લાગે છે .

Leave a Reply