જીવનમાં રાત્રી ના અંતે

 

 

જીવન માં  રાત્રી ના અંતે , સવારો  રોજ   આવે  છે

ઉષા  ઢાંકી  તિમિર  પટ  ને  ઉમંગી  તેજ  લાવે  છે,

ઠુંઠા  આ  વ્રુક્ષ  ની  જીન્દગી માં , પણ  બાહર  આવે  છે,

ભલા  તું  સમજીશ  ક્યારે , દુઃખ  પછી  સુખ  આવે  છે.

Leave a comment

%d bloggers like this: