જીવન માનવ તણું

જીવન માનવ તણું  આપ્યું  છે તો જીવી  લઈશું ,

દુઃખ ને  સુખ તણું ઓસડ  ગણી વેઠી લઈશું ,

ભલે ને  દુશ્મનો  અમ  રાહ માં કંટકો  બહુ  વેરે ,

હસી  મંઝીલ ને મારગ  વીકટ અમે  સહેલો  કરી લઈશું .

Leave a comment

%d bloggers like this: