જેમ તારાઓ આકાશ નું સ્મિત છે,

 

જેમ તારાઓ આકાશ નું સ્મિત છે, વીજળી એ  વર્ષા નું સ્મિત છે,

પુષ્પ એ બાગ  નું સ્મિત  છે, તેમ સંતાન એ  માં નું સ્મિત  છે.

 

 

 

 

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: