જોબનીયું

જોબનીયું  આજ  આવ્યું ને કાલ જાશે , જોબનીયું કાલે જાતું રહેશે .

જોબનીયા ને આંખ્યું ના ઉલાળા માં રાખો ,

જોબનીયા ને  માથા ના  અંબોડા માં રાખો ,જોબનીયું  કાલે જાતું રહેશે .

જોબનીયા ને હાથ ની હથેળી માં રાખો ,

જોબનીયા ને ચુંદડી ના પાલવ માં રાખો , જોબનીયું કાલે જાતું રહેશે .

જોબનીયા ને કેડ ના કંદોરા માં રાખો ,

જોબનીયા ને પગ ની  ઝાંઝરીઓ માં રાખો .જોબનીયું કાલે જાતું રહેશે .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: