જો હસતા બીજા ને

જો  હસતા   બીજા ને   રાખતા  હૈયું   રડે   તો  શું   થયું ,

નારી    તણી  નમ્રતા  થોડી   મળે   તો  શું   થયું ,

ઘર    માં    અથડાય   વાસણો  તો  એ   અથડાવાથી   શું   થયું ,

બે  ચાર   કડવા   ઘૂંટડા   ગળવા  પડે   તો    શું   થયું ?

Leave a comment

%d bloggers like this: