ઝગડો

ઝગડો અને ઝરણું બંને નું મૂળ નાનું હોય છે પણ ધીમે ધીમે વિશાળ બને છે .

Leave a Reply