તમારા વીના

તમારા વીના ઘર માં અંધારું  લાગે  છે,

ઘર   આપણું   પણ  પરાયું  લાગે છે.

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: