તમારી આંખો ની હરકત નથી ને ?

તમારી આંખો  ની  એ  હરકત  નથી ને ?

ફરી   આ  નવી   કોઈ  આફત   નથી ને ?

વહેરે   છે   અમને   આખા  ને   આખા ,

એ   પાંપણ ની  વચ્ચે   કરવત  તો   નથી ને ?

વહે  છે નદી   આપણી  બેઉ  ની   વચ્ચે ,

એ    પાણી  ની   નીચે  જ   પર્વત  નથી ને ?

તમારા  તમારા  તમારા    અમે  તો ,

કહ્યું   તો   ખરું   તો  યે   ધરપત   નથી ને .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply