તુ ચાલી આવ ,તારા વિણ બધુ ખાલી લાગેછે .

શ્રી સાંઈરામ દવે ની આ ગઝલ એમના મુખે સાંભળીએ .

Leave a Reply