તુ ચાલી આવ ,તારા વિણ બધુ ખાલી લાગેછે .

શ્રી સાંઈરામ દવે ની આ ગઝલ એમના મુખે સાંભળીએ .


Posted

in

by

Tags:

Comments

%d bloggers like this: