દીલ મેરા મુહોબ્બત તુમ્હારી

દીલ   મેરા    મુહોબ્બત    તુમ્હારી , નીગાહે   મેરી   તસ્વીર   તુમ્હારી ,

કાશ !   દેખે    સબ    આપ  કો    નજર   સે   હમારી.

Leave a comment

%d bloggers like this: