દીવાના

તમારા પ્રેમ ના અમે દીવાના બની બેઠા છે ,

તમે આવશો મળવા એટલે શણગાર સજી ને બેઠા છે ,

અમારા દિલ માં તમે તમારું સામ્રાજ્ય કરી બેઠા  છો ,

કાંઈક તો કહો તમારા પ્રેમ માં અમે સવાર સાંજ ભૂલી બેઠા છે .

Leave a Reply