દોસ્તી

સુરજ ને પોતાની રોશની પર ગર્વ છે ,ચંદ્ર ને ચાંદની ઉપર,

તારાઓ ને  ઝગમગાટ ઉપર ગર્વ છે ને ફૂલો ને સુગંધ ઉપર ,

અને મને ગર્વ છે તમારી દોસ્તી ઉપર .

શુભ મિત્રતા દીવસ .

માયા રાયચુરા .

Leave a Reply